masz pytania? zadzwo! tel. 601 660 717 napisz do nas e-mail sklep@klinkier24.pl

 

 

Strona g堯wna

Producenci

Szybki kontakt

tel. 601 660 717

e-mail: sklep@klinkier24.pl

Ostatnio zakupione

Trwa katalogowanie...

Przechowalnia

Brak produkt闚
przechowalnia

Ostatnio przegl康ane

Brak produkt闚

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin okre郵a zasady 鈍iadczenia us逝g sprzeda篡 za po鈔ednictwem strony internetowej sklepu internetowego dzia豉j帷ego pod domen: www.klinkier24.pl. Jest dokumentem wymaganym w 鈍ietle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)
SPRZEDAWC i równocze郾ie ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma:


Katarzyna Meresi雟ka Euro豉zienki
Adres: ul. Spo貫czena 15a 43-220 安ierczyniec
Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYΒK: jak wy瞠j
tel. +48 601 660 717
e-mail: sklep@eurolazienki.pl

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 6461814436, Regon: 240544056
Numer rachunku bankowego do wp豉t:81 1140 2004 0000 3902 5751 6877
KUPUJ。Y ma prawo przed z這瞠niem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedaj帷ym, w tym równie zmieniaj帷ych zapisy poni窺zego regulaminu - w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej wa積o軼i wymagaj formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJ。EGO z mo磧iwo軼i zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poni窺zy regulamin.

A. Definicje

 1. SKLEP INTERNETOWY - oznacza, 瞠 UMOWA sprzeda篡 lub 鈍iadczenia us逝gi zawierana jest drog elektroniczn i je瞠li stron umowy jest KONSUMENT to odbywa si na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).
 2. KLIENT osoba fizyczna, a tak瞠 osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieb璠帷a osob prawn, której przepisy szczególne przyznaj zdolno嗆 prawn, a która dokonuje lub zamierza zawrze umow lub korzysta z innych us逝g oferowanych poprzez stron SKLEPU INTERNETOWEGO.
 3. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonuj帷 ze SPRZEDAWC czynno軼i prawnej niezwi您anej bezpo鈔ednio z jej dzia豉lno軼i gospodarcz - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.
 4. PRODUKT - rzecz oferowana do sprzeda篡 lub us逝ga oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.
 5. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
 6. UMOWA SPRZEDA玆 - umowa sprzeda篡 PRODUKTU zawierana na odleg這嗆 za po鈔ednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.
 7. ZAMÓWIENIE - o鈍iadczenie z這穎ne elektronicznie lub telefonicznie o ch璚i zawarcia umowy (zamówienia produktu lub us逝gi).
 8. NEWSLETTER - us逝ga 鈍iadczona drog elektroniczn przez SPRZEDAWC, polegaj帷a na rozsy豉niu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

B. Postanowienia ogólne.

 1. Zakres dzia豉lno軼i - sprzeda wysy趾owa z wykorzystaniem strony internetowej wyposa瞠nia 陰zienek.
 2. SPRZEDAWCA stosuje Europejski Kodeks Post瘼owania w Handlu Elektronicznym. Poni瞠j link do polskoj瞛ycznej wersji Kodeksu: http://www.euro-label.com/pl/kodeks/index.html
 3. KLIENT - zobowi您any jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udost瘼niane dane nie mog narusza dóbr osobistych ani praw w豉sno軼i osób trzecich.
 4. SPRZEDAWCA jest p豉tnikiem VAT i do ka盥ej transakcji sprzeda篡 produktu wystawia dokument sprzeda篡 - paragon lub faktur.
 5. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajduj帷e si na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

C. Zamówienie.

 1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia z wysy趾 do Polski i innych krajów UE. Przy zamówienia z zagranicy - warunki wysy趾i - w szczególno軼i koszty i czas dostawy uzgadniane s indywidualnie .
 2. Przed z這瞠niem zamówienia KLIENT musi si zapozna z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania si i akceptacji wszystkich postanowie niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 3. Zamówienie drog elektroniczn mo積a sk豉da 24 godz. na dob 7 dni w tygodniu.
 4. Zamówienie telefoniczne mo積a sk豉da na numer telefonu podany w zak豉dce KONTAKT. W przypadku umowy zawartej na odleg這嗆 poprzez telefon SPRZEDAWCA potwierdza tre嗆 proponowanej umowy wysy豉j帷 j do KLIENTA utrwalon na papierze lub innym trwa造m no郾iku. KONSUMENT dla wa積o軼i umowy sk豉da o鈍iadczenie o przyj璚iu warunków i zawarciu umowy - jest ono skuteczne je瞠li zosta這 utrwalone na papierze lub innym trwa造m no郾iku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.
 5. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysy趾a PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWC nast瘼uje :
  • a) po potwierdzeniu zamówienia - je瞠li wybrano p豉tno嗆 przy odbiorze;
  • b) po otrzymaniu wp豉ty na konto – je瞠li wybrano przedp豉t.
  • c) przy p豉tno軼iach kart - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 6. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajduj帷ych si w magazynie - nie d逝瞠j ni 3 dni robocze, licz帷 od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W wi瘯szo軼i przypadków zamówienia realizujemy w ci庵u 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie okre郵ony przy sk豉daniu zamówienia.

D. Ceny.

 1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów s cenami w walucie polskiej i s cenami brutto (zawieraj wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
 2. Podane ceny produktów nie obejmuj kosztów dostawy.
 3. Cen wi捫帷 dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili z這瞠nia zamówienia.

E. Formy p豉tno軼i:

 1. za pobraniem - przy odbiorze wys豉nych produktów;
 2. przedp豉ta - przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY lub przes豉ny w potwierdzeniu zamówienia;
 3. system p豉tno軼i on-line PayU – system administrowany przez PayU S.A. z siedzib w Poznaniu, (60-166 Pozna, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsi瑿iorców prowadzonego przez S康 Rejonowy Pozna - Nowe Miasto i Wilda, Wydzia VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zak豉dowym w wysoko軼i 4.000.000 z w ca這軼i op豉conym, posiadaj帷a numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444, System p豉tno軼i realizuje p豉tno軼i kartami p豉tniczymi - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro;
 4. W przypadku wyboru p豉tno軼i w formie przedp豉ty przelewem KLIENT zobowi您any jest do dokonania zap豉ty ceny z tytu逝 Umowy sprzeda篡 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba 瞠 Strony Umowy sprzeda篡 postanowi inaczej.
 5. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczy dost瘼ne sposoby p豉tno軼i, w tym tak瞠 wymaga dokonania przedp豉ty w ca這軼i albo cz窷ci.

F. Wysy趾a towaru

 1. Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, 瞠 opis oferty produktu stanowi inaczej.
 2. KLIENT w trakcie wype軟iania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysy趾i podczas sk豉dania ZAMÓWIENIA.
 3. W przypadku wysy趾i za granic koszty wysy趾i i termin dostawy s ustalane indywidualnie.
 4. Zakupione produkty wysy豉my przesy趾ami pocztowymi lub firmami kurierskimi.
 5. Je瞠li klient wybra opcje wysy趾i produktu z opcja p豉tno軼i "za pobraniem" - klient zobowi您any jest do odbioru przesy趾i z zamówionymi produktami. Je瞠li klient - bez wzgl璠u na przyczyn - nie dokona odbioru przesy趾i - SPRZEDAWCA ma prawo do odst徙ienia od umowy z dniem zwrotnego otrzymania nieodebranej przesy趾i.

G. Prawo do odst徙ienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzeda篡 na odleg這嗆 z udzia貫m KONSUMENTA.

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawieraj帷 „umow na odleg這嗆” - ma prawo odst徙i od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty obj璚ia w posiadanie PRODUKTU (je瞠li produkt sk豉da si z wiele rzeczy, które s dostarczane osobno, partiami lub w cz窷ciach termin rozpoczyna si od obj璚ia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub cz窷ci, je瞠li umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od obj璚ia w posiadanie pierwszego z Produktów - lub w przypadku us逝g lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak je瞠li KUPUJ。YM jest KONSUMENT, za wydanie kupuj帷emu rzeczy sprzedanej uwa瘸 si jej powierzenie przez SPRZEDAWC przewo幡ikowi, gdy SPRZEDAWCA nie mia wp造wu na wybór przewo幡ika przez kupuj帷ego. W przypadku odst徙ienia od umowy KONSUMENTOWI przys逝guje zwrot poniesionych kosztów. Je瞠li w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybra sposób dostarczenia rzeczy inny ni najta雟zy zwyk造 sposób oferowany przez SPRZEDAWC - SPRZEDAWCA nie jest zobowi您any do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewy窺zaj帷ych najta雟zy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie z這瞠nie SPRZEDAWCY o鈍iadczenia o odst徙ieniu od umowy. Wa積e jest równie o鈍iadczenie przes豉ne drog elektroniczn – mo積a skorzysta z gotowego formularza ( O鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy.doc.). W przypadku z這瞠nia o鈍iadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezw這cznie prze郵e KONSUMENTOWI na trwa造m no郾iku potwierdzenie otrzymania o鈍iadczenia o odst徙ieniu od umowy.
 2. Po przes豉niu o鈍iadczenia KONSUMENT jest zobowi您any w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wys豉nia o鈍iadczenia o odst徙ieniu od umowy) odes豉 produkt na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY - chyba 瞠 SPRZEDAWCA zaproponowa, 瞠 sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesy趾i.
 3. KONSUMENT ponosi odpowiedzialno嗆 za zmniejszenie warto軼i rzeczy b璠帷e wynikiem korzystania z niej w sposób inny ni konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 4. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego p豉tno軼i, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA mo瞠 si jednak wstrzyma z dokonaniem zwrotu p豉tno軼i do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej odes豉nia - w zale積o軼i od tego, które zdarzenie nast徙i wcze郾iej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu p豉tno軼i przy u篡ciu takiego samego sposobu zap豉ty, jakiego u篡 KONSUMENT, chyba 瞠 KONSUMENT wyra幡ie zgodzi si na inny sposób zwrotu, który nie wi捫e si dla niego z 瘸dnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku gdy p豉tno嗆 by陰 dokonana kart p豉tnicz SPRZEDAWCA dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty p豉tniczej Zamawiaj帷ego
 5. Bezpo鈔ednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).
 6. Prawo odst徙ienia od umowy zawartej na odleg這嗆 nie przys逝guje KONSUMENTOWI w wypadkach wymienionych w za陰czniku.
 7. SPRZEDAWCA nie odbiera przesy貫k wys豉nych ”za pobraniem”. Przesy趾a zwrotna powinna by odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

H. Odpowiedzialno嗆 z tytu逝 r瘯ojmi i gwarancji przy sprzeda篡 z udzia貫m KONSUMENTA.

 1. SPRZEDAWCA jest zobowi您any dostarczy PRODUKT b璠帷y przedmiotem umowy - bez wad.
 2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytu逝 r瘯ojmi za wady fizyczne, które istnia造 w chwili przej軼ia niebezpiecze雟twa na kupuj帷ego lub wynik造 z przyczyny tkwi帷ej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
 3. SPRZEDAWCA informuje, 瞠 w przypadku PRODUKTÓW obj皻ych tak瞠 gwarancj uprawnienia kupuj帷ego i obowi您ki gwaranta z tego tytu逝 s okre郵one i nale篡 je wykonywa zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wy陰cza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie KONSUMENTA z tytu逝 odpowiedzialno軼i SPRZEDAWCY z tytu逝 przepisów o r瘯ojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
 4. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialno軼i z tytu逝 r瘯ojmi, je瞠li KONSUMENT wiedzia o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodno軼i dostarczonego PRODUKTU z umow, KONSUMENTOWI przys逝guje prawo do z這瞠nia reklamacji.
 6. W celu zg這szenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wype軟i protokó reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisa podstawy reklamacji oraz 膨dania odno郾ie usuni璚ia wad i przes豉 zg這szenie drog elektroniczn (e-mail) lub poczt na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagówku. Zg這szenia mo積a te dokona telefonicznie lub ustnie.
 7. Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWC - je瞠li b璠zie to mo磧iwe i celowe - KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytu逝 r瘯ojmi, b璠zie zobowi您any na koszt SPRZEDAWCY dostarczy rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzeda篡, a gdy takiego miejsca nie okre郵ono w umowie - do miejsca, w którym rzecz zosta豉 wydana KONSUMENTOWI. Je瞠li ze wzgl璠u na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez KLIENTA by這by nadmiernie utrudnione, KLIENT obowi您any jest udost瘼ni rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w którym rzecz si znajduje.
 8. Je瞠li rzecz sprzedana ma wad, KLIENT mo瞠 z這篡 o鈍iadczenie z wnioskiem o obni瞠niu ceny albo o odst徙ieniu od umowy, chyba 瞠 SPRZEDAWCA niezw這cznie i bez nadmiernych niedogodno軼i dla kupuj帷ego wymieni rzecz wadliw na woln od wad albo wad usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je瞠li rzecz by豉 ju wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWC albo SPRZEDAWCA nie uczyni zado嗆 obowi您kowi wymiany rzeczy na woln od wad lub usuni璚ia wady.
 9. Je瞠li KUPUJ。YM jest KONSUMENT, mo瞠 zamiast zaproponowanego przez sprzedawc usuni璚ia wady 膨da wymiany rzeczy na woln od wad albo zamiast wymiany rzeczy 膨da usuni璚ia wady, chyba 瞠 doprowadzenie rzeczy do zgodno軼i z umow w sposób wybrany przez kupuj帷ego jest niemo磧iwe albo wymaga這by nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawc. Przy ocenie nadmierno軼i kosztów uwzgl璠nia si warto嗆 rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak瞠 bierze si pod uwag niedogodno軼i, na jakie nara瘸豚y kupuj帷ego inny sposób zaspokojenia.
 10. Obni穎na cena powinna pozostawa w takiej proporcji do ceny wynikaj帷ej z umowy, w jakiej warto嗆 rzeczy z wad pozostaje do warto軼i rzeczy bez wady.
 11. KUPUJ。Y nie mo瞠 odst徙i od umowy, je瞠li wada jest nieistotna.
 12. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamacj bez zb璠nej zw這ki. Nie pó幡iej ni w ci庵u 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zg這szenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drog pisemn lub elektroniczn KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 13. Po uwzgl璠nieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty zwi您ane z reklamacj a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przeka瞠 nale積 kwot KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 14. Je瞠li uznanie reklamacji jest zwi您ane z napraw lub wymian towaru - SPRZEDAWCA ode郵e produkt KONSUMENTOWI na w豉sny koszt.

I. Reklamacje i odst徙ienie od umowy (zwroty) w stosunkach z KLIENTAMI nie b璠帷ymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsi瑿iorców).

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje si wy陰cznie w stosunkach z KUPUJ。YMI nie b璠帷ymi KONSUMENTAMI.
 2. Odpowiedzialno嗆 z tytu逝 r瘯ojmi wygasa po 24 miesi帷ach od daty odebrania PRODUKTU
 3. KLIENT ma prawo wyboru sposobu dostarczenie - w陰cznie z przys豉niem zamówionego przez siebie przewo幡ika, który w jego imieniu dokona odbioru PRODUKTU.
 4. Je瞠li rzecz sprzedana ma by przes豉na przez SPRZEDAWC, uznaje si, 瞠 wydanie zosta這 dokonane z chwil, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia SPRZEDAWCA powierzy j przewo幡ikowi trudni帷emu si przewozem rzeczy tego rodzaju.
 5. Z chwil wydania rzeczy sprzedanej przechodz na KLIENTA korzy軼i i ci篹ary zwi您ane z rzecz oraz niebezpiecze雟two przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 6. Przy odbiorze przesy趾i z zamówionymi produktami KLIENT obowi您any jest zbada przesy趾 w czasie i w sposób przyj皻y przy przesy趾ach tego rodzaju. Je瞠li stwierdzi, 瞠 w czasie przewozu nast徙i ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi您any jest dokona wszelkich czynno軼i niezb璠nych do ustalenia odpowiedzialno軼i przewo幡ika. Je瞠li KLIENT nie zbada rzeczy i nie zawiadomi niezw這cznie sprzedawcy o dostrze穎nej wadzie, a w wypadku gdy wada wysz豉 na jaw dopiero pó幡iej - je瞠li nie zawiadomi sprzedawcy niezw這cznie po jej wykryciu - nast瘼uje utrata uprawnie z tytu逝 r瘯ojmi.
 7. Odpowiedzialno嗆 SPRZEDAWCY bez wzgl璠u na jej podstaw prawn, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak równie za wszelkie roszczenia w sumie - do wysoko軼i zap豉conej ceny oraz kosztów dostawy z tytu逝 zawartej umowy . SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialno嗆 tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno軼i z tytu逝 utraconych korzy軼i przez KLIENTA.
 8. Je郵i nie zachodz przypadki odpowiedzialno軼i SPRZEDAWCY z tytu逝 r瘯ojmi, upowa積iaj帷e KLIENTA do zwrotu PRODUKTU, KLIENT mo瞠 zwróci zakupiony PRODUKT jedynie za zgod SPRZEDAWCY, na koszt KLIENTA, je瞠li PRODUKT jest nieu篡wany, w fabrycznie zamkni皻ym opakowaniu.
 9. Je瞠li rzecz sprzedana ma wady, KLIENT mo瞠 od umowy odst徙i albo 膨da obni瞠nia ceny. Jednak瞠 KLIENT nie mo瞠 od umowy odst徙i, je瞠li sprzedawca niezw這cznie wymieni rzecz wadliw na rzecz woln od wad albo niezw這cznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je瞠li rzecz by豉 ju wymieniona przez sprzedawc lub naprawiana, chyba 瞠 wady s nieistotne.
 10. SPRZEDAWCA informuje, 瞠 w przypadku PRODUKTÓW obj皻ych tak瞠 gwarancj uprawnienia kupuj帷ego i obowi您ki gwaranta z tego tytu逝 s okre郵one i nale篡 je wykonywa zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wy陰cza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie kupuj帷ego wynikaj帷ych z przepisów o r瘯ojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 11. SPRZEDAWCA nie przyjmuje 瘸dnych przesy貫k odsy豉nych za pobraniem.
 12. Wszelkie spory powsta貫 pomi璠zy Sprzedawc/Us逝godawc, a KLIENTEM zostaj poddane s康owi w豉軼iwemu ze wzgl璠u na siedzib SPRZEDAWCY.
 13. Regulacje dotycz帷e zasad r瘯ojmi za wady oraz gwarancji jako軼i - nie wymienione powy瞠j - w umowach z przedsi瑿iorcami przyjmowane s wprost w brzmieniu przyj皻ym w kodeksie cywilnym art.556-581.

J. Us逝gi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www

 1. SPRZEDAWCA - w celu umo磧iwienia zawarcia umowy 鈍iadczy poprzez stron WWW sklepu internetowego us逝gi:
  • utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w sklepie internetowym;
  • przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym;
 2. 安iadczenie us逝g elektronicznych w w/w zakresie jest bezp豉tne.
 3. Umowa o 鈍iadczenie us逝gi elektronicznej polegaj帷ej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje si zako鎍zenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.
 4. Umowa o 鈍iadczenie us逝gi elektronicznej polegaj帷ej na umo磧iwieniu z這瞠nia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wype軟ienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wype軟iania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwi您aniu z chwil z這瞠nia i zaakceptowania Zamówienia.
 5. KONSUMENT mo瞠 odst徙i od umowy o 鈍iadczenie us逝gi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy - z wyj徠kiem gdy 鈍iadczenie us逝gi rozpocznie si przed up造wem tego terminu za zgod KONSUMENTA - sk豉daj帷 przedsi瑿iorcy o鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy:
  • za pomoc elektronicznego wzoru formularza odst徙ienia od umowy (Za陰cznik do REGULAMINU),
  • przez z這瞠nie o鈍iadczenia na stronie internetowej,
  • w formie wiadomo軼i e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY (USΣGODAWCY)
 6. w przypadku us逝gi zawartej na czas nieokre郵ony obu stronom przys逝guje prawo do wypowiedzenia umowy:
  • KONSUMENT mo瞠 wypowiedzie umow o 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn w ka盥ej chwili sk豉daj帷 odpowiednie o鈍iadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezw這cznie potwierdzi otrzymanie o鈍iadczenia. SPRZEDAWCA w ci庵u 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy obj皻e ochron danych osobowych zwi您ane z us逝g i zaprzestanie jej 鈍iadczenia.
  • SPRZEDAWCA wypowiedzie umow o 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn, je瞠li KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie ra膨co narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licz帷 od dnia z這瞠nia wypowiedzenia. Je瞠li obiema stronami umowy s przedsi瑿iorcy SPRZEDAWCA mo瞠 w takiej sytuacji wypowiedzie umow o 鈍iadczenie Us逝gi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
  • SPRZEDAWCA i KLIENT mog rozwi您a umow o 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn w ka盥ym czasie w drodze porozumienia stron.
 7. Reklamacje zostan rozpatrzone niezw這czne nie pó幡iej ni w ci庵u 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
 8. Do wspó逍racy z systemem informatycznym USΣGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dost瘼 do komputera lub innego urz康zenia umo磧iwiaj帷ego poprzez sie Internetu nawi您anie komunikacji ze stron internetow SKLEPU. W przypadku komputera - system winien by wyposa穎ny w przegl康ark internetow (przyk豉dowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wy窺zej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wy窺zej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczo嗆 monitora - nie mniejsza ni: 1024x768. Urz康zenia mobilne musz by wyposa穎ne w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórc urz康zenia - umo磧iwiaj帷e wykonywanie równowa積ych do w/w przegl康arek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pe軟ego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest w陰czenie obs逝gi skryptów JavaScript i obs逝gi cookies. U篡cie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNO列I umieszczona w zak豉dce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

K. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w zwi您ku z korzystaniem ze SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.
 2. Podanie danych osobowych, a tak瞠 zgoda na ich przetwarzanie s ca趾owicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe s przetwarzane wy陰cznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyrazi zgod. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezb璠nych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia mo瞠 by niemo磧iwe.
 3. Administrator zapewnia bezpiecze雟two przekazanych danych oraz realizacj uprawnie KLIENTÓW, wynikaj帷ych z rozporz康zenia RODO. KLIENT ma prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub 膨dania ich ca趾owitego usuni璚ia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w ka盥ym czasie - w tym celu mo積a skorzysta z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta u篡tkownika lub prosz wys豉 zg這szenie (np. na podany adres e-mail) z okre郵eniem 膨dania wprowadzenia zmian lub usuni璚ia danych z ewidencji.
 4. KLIENT ma prawo otrzyma dane go dotycz帷e w ustrukturyzowanym, powszechnie u篡wanym formacie nadaj帷ym si do odczytu maszynowego. Ma równie prawo przes豉 te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane b璠 wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie mo磧iwe KLIENT mo瞠 膨da od ADMINISTRATORA przes豉nia jego danych bezpo鈔ednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).
 5. ADMINISTRATOR mo瞠 odmówi usuni璚ia danych KLIENTA wy陰cznie w przypadkach wskazanych przez obowi您uj帷e przepisy, w szczególno軼i je瞠li KLIENT nie uregulowa wszystkich nale積o軼i wobec ADMINISTRATORA.
 6. Dla zrealizowania obs逝gi umowy konieczne jest podanie nast瘼uj帷ych danych KONSUMENTA:
  • nazwisko i imi,
  • adres do wysy趾i produktów,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP.
 7. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania s逝膨 wy陰cznie do ukszta速owania, zawarcia, zmiany lub rozwi您ania Umowy pomi璠zy USΣGODAWC i KLIENTEM i zrealizowania Umowy sprzeda篡 lub umowy o 鈍iadczenie Us逝gi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie s udost瘼niane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyj徠kiem opisanych w pkt.6.
 8. W przypadku sprzeda篡 produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesy趾i s przekazywane firmom zawodowo trudni帷ym si dostarczaniem przesy貫k - w szczególno軼i Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesy趾i do dostarczenia.
 9. SPRZEDAWCA jest uczestnikiem programu "Zaufane Opinie" w ramach us逝gi 鈍iadczonej przez serwis Opineo.pl administrowany przez Opineo Sp. z o.o. ul. Powsta鎍ów 奸御kich 2-4, VI pi皻ro, 53-333 Wroc豉w, KRS: 0000357466. Je瞠li KUPUJ。Y wyrazi zgod na udzia w programie - serwis prze郵e do niego za po鈔ednictwem poczty elektronicznej ankiet s逝膨c uzyskaniu opinii na temat transakcji dokonywanej w SKLEPIE INTERNETOWYM oraz zamie軼i opini w serwisie dost瘼nym w domenie Opineo.pl.
 10. SPRZEDAWCA uczestniczy w programie porównywania cen w ramach us逝gi 鈍iadczonej przez serwis CENEO.pl administrowany przez Ceneo Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Pozna, KRS 0000493884, REGON 302655470, NIP7792420393. Je瞠li KUPUJ。Y wyrazi zgod na udzia w programie - serwis prze郵e do niego za po鈔ednictwem poczty elektronicznej ankiet s逝膨c uzyskaniu opinii na temat transakcji dokonywanej w SKLEPIE INTERNETOWYM, a tak瞠 zamie軼i wyra穎n opini w serwisie dost瘼nym w domenie ceneo.pl.
 11. SPRZEDAWCA uczestniczy w programie „OPINIE KONSUMENCKIE W GOOGLE” w ramach us逝gi 鈍iadczonej przez serwis GOOGLE Ireland Ltd, Dublin 4, IE 6388047V. Je瞠li KUPUJ。Y wyrazi zgod na udzia w programie - serwis prze郵e do niego za po鈔ednictwem poczty elektronicznej ankiet s逝膨c uzyskaniu opinii na temat transakcji i produktów zakupionych w SKLEPIE INTERNETOWYM sprzedawcy.

L. Postanowienia ko鎍owe

 1. Umowa zawierana jest w j瞛yku polskim i pod jurysdykcj prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony KONSUMENTA jak przyznaj mu przepisy, których nie mo積a wy陰czy w drodze umowy, na mocy prawa pa雟twa, w którym KONSUMENT ma miejsce zwyk貫go pobytu, a przedsi瑿iorca kieruje swoj dzia豉lno嗆 do tego pa雟twa i umowa wchodzi w zakres tej dzia豉lno軼i.
 2. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie maj na celu wy陰czenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA b璠帷ego jednocze郾ie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przys逝guj帷ych mu na mocy obowi您uj帷ych przepisów prawa. W przypadku niezgodno軼i postanowie niniejszego REGULAMINU z powy窺zymi przepisami, pierwsze雟two maj te przepisy.
 3. Tre嗆 Regulaminu jest dost瘼na ca造 czas w zak豉dce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY i mo瞠 by kopiowana i drukowana w ka盥ej chwili przez Kupuj帷ego. Tre嗆 REGULAMINU mo瞠 by te przes豉na w ka盥ej chwili poczt elektroniczn lub poczt na 篡czenie KLIENTA. REGULAMIN wraz z za陰cznikami jest równie dor璚zany KLIENTOM w za陰czeniu do wiadomo軼i e-mail potwierdzaj帷ej z這瞠nie zamówienia i zawarcie umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie b璠 mia造 w豉軼iwe przepisy prawa, w szczególno軼i:
 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.)- obowi您uje do 24.05.2018;
 7. Rozporz康zenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powi您ane. - obowiazuje od dnia 25.05.2018
 8. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo w豉sno軼i przemys這wej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 11. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)
 12. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zosta造 zawarte postanowienia sprzeczne z wy瞠j wymienionymi lub innymi obowi您uj帷ymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te maj pierwsze雟two nad sformu這waniami REGULAMINU.
 13. Je郵i którekolwiek z postanowie niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, niewa積e lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wy陰czone . W pozosta造m zakresie Regulamin pozostaje obowi您uj帷y.
 14. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzeda篡 przez SKLEP INTERNETOWY s u篡wane w celach identyfikacji i mog by chronione i zastrze穎ne na podstawie przepisów ustawy prawo w豉sno軼i przemys這wej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 15. Wszystkie zdj璚ia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione s na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadaj twórczy i indywidualny charakter. Nie mo積a ich kopiowa bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 16. W przypadku sporów zwi您anych z realizacj zawartej umowy strony b璠 d捫y造 do rozwi您ania sporu na drodze post瘼owania polubownego pozas康owego - w tym do rozwi您ania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygni璚ia sporu na drodze polubownej s康em w豉軼iwym do rozstrzygni璚ia sporu b璠zie S康 Powszechny.
 17. Wykonuj帷 obowi您ek wskazania pozas康owych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze oraz zasadach dost瘼u do tych procedur, niniejszym informujemy, 瞠 aktualne informacje w tym zakresie s udost瘼niane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsi瑿iorcy mog wykorzysta do polubownego rozstrzygania sporów powo豉n przez Komisj Europejsk internetow platform ODR. Platforma jest dost瘼na pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozas康owego rozwi您ywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 18. Tre嗆 za陰czników nr 1,2 i 3 stanowi integraln cz窷 niniejszego REGULAMINU,Za陰cznik nr 1 do REGULAMINU:

Prawo odst徙ienia od umowy zawartej na odleg這嗆 nie przys逝guje KONSUMENTOWI w wypadkach:

 1. umowy o 鈍iadczenie us逝g, je瞠li przedsi瑿iorca wykona w pe軟i us逝g za wyra幡 zgod KONSUMENTA, który zosta poinformowany przed rozpocz璚iem 鈍iadczenia, 瞠 po spe軟ieniu 鈍iadczenia przez przedsi瑿iorc utraci prawo odst徙ienia od umowy;
 2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zale篡 od waha na rynku finansowym, nad którymi przedsi瑿iorca nie sprawuje kontroli, i które mog wyst徙i przed up造wem terminu do odst徙ienia umowy;
 3. umowy, w której przedmiotem 鈍iadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed逝g specyfikacji KONSUMENTA lub s逝膨ca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
 4. umowy, w której przedmiotem 鈍iadczenia jest rzecz ulegaj帷a szybkiemu zepsuciu lub maj帷a krótki termin przydatno軼i do spo篡cia;
 5. umowy, w której przedmiotem 鈍iadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz皻owanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo積a zwróci ze wzgl璠u na ochron zdrowia lub ze wzgl璠ów higienicznych, je瞠li opakowanie zosta這 otwarte po dostarczeniu;
 6. umowy, w której przedmiotem 鈍iadczenia s rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl璠u na swój charakter, zostaj nieroz陰cznie po陰czone z innymi rzeczami;
 7. umowy, w której przedmiotem 鈍iadczenia s napoje alkoholowe, których cena zosta豉 uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda篡, a których dostarczenie mo瞠 nast徙i dopiero po up造wie 30 dni i których warto嗆 zale篡 od waha rynku, nad którym przedsi瑿iorca nie ma kontroli;
 8. umowy, w której KONSUMENT wyra幡ie 膨da, aby przedsi瑿iorca do niego przyjecha w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Je瞠li przedsi瑿iorca 鈍iadczy dodatkowo inne us逝gi ni te, których wykonania KONSUMENT za膨da, lub dostarcza rzeczy inne ni cz窷ci zamienne niezb璠ne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst徙ienia od umowy przys逝guje KONSUMENTOWI w odniesieniu do dodatkowych us逝g lub rzeczy;
 9. umowy, w której przedmiotem 鈍iadczenia s nagrania d德i瘯owe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz皻owanym opakowaniu, je瞠li opakowanie zosta這 otwarte po dostarczeniu;
 10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyj徠kiem umowy o prenumerat;
 11. umowy zawartej na aukcji publicznej;
 12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych ni mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, us逝g zwi您anych z wypoczynkiem, je瞠li w umowie oznaczono dzie lub okres 鈍iadczenia us逝gi;
 13. umowy o dostarczanie tre軼i cyfrowych, które nie s zapisane na no郾iku materialnym, je瞠li spe軟ianie 鈍iadczenia rozpocz窸o si za wyra幡 zgod KONSUMENTA przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi瑿iorc o utracie prawa odst徙ienia od umowy.

Za陰cznik nr 2 - stanowi "Wzór o鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy.doc"
Za豉cznik nr 3 - stanowi "Wzór zg這szenia reklamacji.doc"KLINKIER - PΧTKI PODΜGOWE I NA SCHODY


W ofercie sklepu klinkier24.pl znale潭 mo積a wysokiej jako軼i p造tki, klinkier, mozaiki oraz chemi budowlan. Znaczn cz窷 naszej oferty stanowi p造tki na schody. Klinkier, jaki oferujemy to produkty najwy窺zej jako軼i od w這skich, hiszpa雟kich oraz polskich producent闚. P造tki na schody z naszego sklepu charakteryzuj si wysok wytrzyma這軼i oraz du膨 r騜norodno軼i, dzi瘯i czemu ka盥y mo瞠 znale潭 odpowiednie produkty.

W ofercie posiadamy p造tki pod這gowe takich producent闚 jak mi璠zy innymi FAP Ceramiche, Panaria, Halcon, Emil, Versace oraz Peronda. P造tki pod這gowe odgrywaj bardzo du膨 rol w ka盥ym wn皻rzu, dlatego nale篡 starannie przemy郵e ich zakup.

Kupujesz klinkier, p造tki na schody albo p造tki pod這gowe? Zapraszamy do zapoznania si z aktualn ofert naszego sklepu internetowego. W razie pyta nasi pracownicy z ch璚i pomog.
Sklep internetowy klinkier24.pl nale篡 do grupy sklep闚 TanioBuduj.pl. Copyright 2011 klinkier24.pl. Wszelkie prawa zastrzezone.