masz pytania? zadzwo! tel. 601 660 717 napisz do nas e-mail sklep@klinkier24.pl

 

 

Strona g堯wna

Producenci

Szybki kontakt

tel. 601 660 717

e-mail: sklep@klinkier24.pl

Ostatnio zakupione

Trwa katalogowanie...

Przechowalnia

Brak produkt闚
przechowalnia

Ostatnio przegl康ane

Brak produkt闚

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (od 25.12.2014)

obowi您uje od dnia 25.12.2014


Regulamin okre郵a zasady 鈍iadczenia us逝g sprzeda篡 za po鈔ednictwem strony internetowej sklepu internetowego dzia豉j帷ego pod domen: www.klinkier24.pl. Jest dokumentem wymaganym w 鈍ietle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

W豉軼icielem i administratorem sklepu jest firma:
Dane rejestrowe:
Nazwa firmy:

Katarzyna Meresi雟ka Euro豉zienki

Adres:

ul. Spo貫czna 15a 43-220 安ierczyniec

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYΒK:

ul. Przemys這wa 70 43-100 Tychy

Kontakt:

tel.601 660 717
e-mail: sklep@eurolazienki.pl

Dane rejestrowe - rejestr i numer: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 6461814436, Regon: 240544056
Numer rachunku bankowego: 81 1140 2004 0000 3902 5751 6877

NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056

Zbiór danych osobowych zarejestrowany w GIODO nr albumu 143235.

A. Definicje

 1. SKLEP INTERNETOWY - umowa sprzeda篡 lub 鈍iadczenia us逝gi zawierana jest drog elektroniczn i je瞠li stron umowy jest KONSUMENT to odbywa si na warunkach opisanych w ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 2. SPRZEDAWCA i USΣGODAWCA - Przedsi瑿iorca: Katarzyna Meresi雟ka Euro豉zienki, ul. Spo貫czna 15a, 43-220 安ierczyniec, NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056 - umowa sprzeda篡 zawierana poprzez stron www.klinkier24.pl SKLEPU INTERNETOWEGO
 3. KLIENT osoba fizyczna, a tak瞠 osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieb璠帷a osob prawn, której przepisy szczególne przyznaj zdolno嗆 prawn, a która dokonuje lub zamierza zawrze umow lub korzysta z innych us逝g oferowanych poprzez stron SKLEPU INTERNETOWEGO.
 4. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonuj帷 ze SPRZEDAWC czynno軼i prawnej niezwi您anej bezpo鈔ednio z jej dzia豉lno軼i gospodarcz - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.
 5. PRODUKT - rzecz oferowana do sprzeda篡 lub us逝ga oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.
 6. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
 7. UMOWA SPRZEDA玆 - umowa sprzeda篡 Produktu zawierana na odleg這嗆 za po鈔ednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.
 8. ZAMÓWIENIE - o鈍iadczenie z這穎ne elektronicznie lub telefonicznie o ch璚i zawarcia umowy (zamówienia produktu lub us逝gi).
 9. NEWSLETTER - us逝ga 鈍iadczona drog elektroniczn przez SPRZEDAWC, polegaj帷a na rozsy豉niu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

B. Postanowienia ogólne.

 1. Zakres dzia豉lno軼i - sprzeda detaliczna i hurtowa artykuów gospodarstwa domowego (AGD) .
 2. Sprzedawca - w celu umo磧iwienia zawarcia umowy 鈍iadczy poprzez stron WWW sklepu internetowego us逝gi:
  • utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym;
  • przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym.
  • za zgod KLIENTA - przesy豉nie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie us逝gi "newsletter"
  • 鈍iadczenie us逝g elektronicznych w w/w zakresie jest bezp豉tne
  • umowa o 鈍iadczenie us逝gi elektronicznej polegaj帷ej na prowadzeniu i administrowaniu Konta Klienta na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje si zako鎍zenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.
  • umowa o 鈍iadczenie us逝gi elektronicznej polegaj帷ej na umo磧iwieniu z這瞠nia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wype軟ienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wype軟iania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwi您aniu z chwil z這瞠nia i zaakceptowania Zamówienia
  • us逝ga "newsletter" zawierana jest na czas nieokre郵ony. Umowa jest zawierana w momencie wyra瞠nia zgody na rozsy豉nie wiadomo軼i na adres KLIENTA podany przy rejestracji.
 3. KONSUMENT mo瞠 odst徙i od umowy o 鈍iadczenie us逝gi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy - z wyj徠kiem gdy 鈍iadczenie us逝gi rozpocznie si przed up造wem tego terminu za zgod KONSUMENTA - sk豉daj帷 przedsi瑿iorcy o鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy:
  • za pomoc elektronicznego wzoru formularza odst徙ienia od umowy (Za陰cznik do REGULAMINU),
  • przez z這瞠nie o鈍iadczenia na stronie internetowej,
  • w formie wiadomo軼i e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY (USΣGODAWCY)
 4. w przypadku us逝gi zawartej na czas nieokre郵ony obu stronom przys逝guje prawo do wypowiedzenia umowy:
  • KONSUMENT mo瞠 wypowiedzie umow o 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn w ka盥ej chwili sk豉daj帷 odpowiednie o鈍iadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezw這cznie potwierdzi otrzymanie o鈍iadczenia. SPRZEDAWCA w ci庵u 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy obj皻e ochron danych osobowych zwi您ane z us逝g i zaprzestanie jej 鈍iadczenia.
  • USΣGODAWCA mo瞠 wypowiedzie umow o 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn, je瞠li KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie ra膨co narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licz帷 od dnia z這瞠nia wypowiedzenia. Je瞠li obiema stronami umowy s przedsi瑿iorcy Us逝godawca mo瞠 w takiej sytuacji wypowiedzie umow o 鈍iadczenie Us逝gi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
  • USΣGODAWCA i KLIENT mog rozwi您a umow o 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn w ka盥ym czasie w drodze porozumienia stron.
 5. Reklamacje zostan rozpatrzone niezw這czne nie pó幡iej ni w ci庵u 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
 6. Do wspó逍racy z systemem informatycznym Us逝godawcy po stronie klienta konieczny jest dost瘼 do komputera lub innego urz康zenia umo磧iwiaj帷ego poprzez sie Internetu nawi您anie komunikacji ze stron internetow SKLEPU. W przypadku komputera - system winien by wyposa穎ny w przegl康ark internetow (przyk豉dowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wy窺zej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wy窺zej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczo嗆 monitora - nie mniejsza ni: 1024x768. Urz康zenia mobilne musz by wyposa穎ne w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórc urz康zenia - umo磧iwiaj帷e wykonywanie równowa積ych do w/w przegl康arek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pe軟ego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest w陰czenie obs逝gi skryptów JavaScript i obs逝gi cookies. U篡cie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOSCI umieszczona w zak豉dce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.
 7. KLIENT - zobowi您any jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udost瘼niane dane nie mog narusza dóbr osobistych ani praw w豉sno軼i osób trzecich.
 8. SPRZEDAWCA jest p豉tnikiem VAT i do ka盥ej transakcji sprzeda篡 produktu wystawia dokument sprzeda篡 - paragon lub faktur.
 9. Zamówienie mo積a sk豉da tylko drog elektroniczn - poczt elektroniczn lub poprzez Stron Internetow.
 10. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajduj帷e si na stronie WWW Sprzedawcy, stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 11. Do sprzeda篡 promocyjnej oraz wyprzeda篡 przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówie nast瘼uje wed逝g kolejno軼i uznania na koncie Sprzedawcy p豉tno軼i za zamówione Towary, a do wyczerpania si zapasów obj皻ych t form sprzeda篡.
 12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj na celu wy陰czenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta b璠帷ego jednocze郾ie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przys逝guj帷ych mu na mocy obowi您uj帷ych przepisów prawa. W przypadku niezgodno軼i postanowie niniejszego Regulaminu z powy窺zymi przepisami, pierwsze雟two maj te przepisy

C. Zamówienie.

 1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia z wysy趾 do Polski i innych krajów UE. Przy zamówieniach z zagranicy - warunki wysy趾i - w szczególno軼i koszty i czas dostawy uzgadniane s indywidualnie
 2. SPRZEDAWCA stosuje si do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdzia豉niu nieuczciwym praktykom rynkowym (tre嗆 dost瘼na pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
 3. Przed z這瞠niem zamówienia KLIENT musi si zapozna z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania si i akceptacji wszystkich postanowie niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 4. Zamówienie drog elektroniczn mo積a sk豉da 24 godz. na dob 7 dni w tygodniu.
 5. Zamówienie telefoniczne mo積a sk豉da na numer telefonu podany w zak豉dce KONTAKT. W przypadku umowy zawartej na odleg這嗆 poprzez telefon SPRZEDAWCA potwierdza tre嗆 proponowanej umowy utrwalona na papierze lub innym trwa造m no郾iku. KONSUMENT dla wa積o軼i umowy sk豉da o鈍iadczenie o zawarciu umowy - jest ono skuteczne je瞠li zosta這 utrwalone na papierze lub innym trwa造m no郾iku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.
 6. Przyjmuje si, 瞠 potwierdzenie zamówienia przez SPRZEDAWC oznacza zawarcie UMOWY SPRZEDA玆.
 7. Je瞠li z tre軼i umowy wynika, 瞠 z tytu逝 jej realizacji powstaje zobowi您anie do zap豉ty nale積o軼i po stronie KONSUMENTA - dla wa積o軼i umowy jest on zobowi您any potwierdzi zrozumienie powstania obowi您ku zap豉ty kwoty okre郵onej umow i z這篡 o鈍iadczenia poprzez akceptacje zamówienia z formu陰: "ZAMÓWIENIE Z OBOWI╴KIEM ZAPxTY"
 8. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysy趾a PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWC nast瘼uje :
  • a) Po potwierdzeniu zamówienia - je瞠li wybrano p豉tno嗆 przy odbiorze.
  • b) Po otrzymaniu wp豉ty na konto – je瞠li wybrano przedp豉t
 9. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajduj帷ych si w magazynie nie d逝瞠j ni 3 dni robocze, licz帷 od daty ustalonej jak w pkt poprzednim. W wi瘯szo軼i przypadków zamówienia realizujemy w ci庵u 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie okre郵ony przy sk豉daniu zamówienia.
 10. Je瞠li kupuj帷ym jest KONSUMENT, SPRZEDAWCA obowi您any jest niezw這cznie wyda rzecz kupuj帷emu, nie pó幡iej ni trzydzie軼i dni od dnia zawarcia umowy, chyba 瞠 umowa stanowi inaczej. W razie opó幡ienia SPRZEDAWCY KONSUMENT mo瞠 wyznaczy dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym up造wie mo瞠 od umowy odst徙i
 11. Je瞠li SPRZEDAWCA o鈍iadczy, 瞠 鈍iadczenia tego nie spe軟i, druga strona mo瞠 odst徙i od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

D. Ceny.

 1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów s cenami w walucie polskiej i s cenami brutto (zawieraj wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
 2. Podane ceny s cenami detalicznymi i nie uwzgl璠niaj rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mog by przyznawane indywidualnie.
 3. Podane ceny produktów nie obejmuj kosztów dostawy. Koszt dostawy w dok豉dnej wysoko軼i jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zale篡 od sposobu wysy趾i i warto軼i zamówienia. Kupuj帷y w trakcie wype軟iania formularza zamówienia wybiera sposób wysy趾i i p豉tno軼i i potwierdza swój wybór.
 4. Cen wi捫帷 dla Klienta jest cena aktualna w chwili z這瞠nia zamówienia.

E. Formy p豉tno軼i:

 1. za pobraniem - przy odbiorze wys豉nych produktów;
 2. przedp豉ta - przelewem na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy lub w potwierdzeniu zamówienia;
 3. W przypadku wyboru p豉tno軼i w formie przedp豉ty przelewem Klient zobowi您any jest do dokonania zap豉ty ceny z tytu逝 Umowy sprzeda篡 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba 瞠 Strony Umowy sprzeda篡 postanowi inaczej.
 4. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczy dost瘼ne sposoby p豉tno軼i, w tym tak瞠 wymaga dokonania przedp豉ty w ca這軼i albo cz窷ci.

F. Wysy趾a towaru

 1. Koszty wysy趾i (dostawy) naliczane s zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zale膨 od wagi, rozmiarów przesy趾i, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy p豉tno軼i. Kupuj帷y w trakcie wype軟iania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysy趾i podczas sk豉dania ZAMÓWIENIA.
 2. Informacja szczegó這wa o kosztach i sposobach przesy趾i jest zamieszczona w zak豉dce "dostawa" na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Koszty dostawy ponosi KUPUJ。Y chyba, 瞠 opis oferty produktu stanowi inaczej.
 4. Zakupione produkty wysy豉my przesy趾ami pocztowymi lub firmami kurierskimi. Przesy趾i dostarcza:
  • - firmy kurierskie DHL, DPD
  • - Poczta Polska - przesy趾i polecone i priorytetowe.
  • - sklep eurolazienki.pl dysponuje te transportem w豉snym - mo磧iwo嗆 dostarczenia i cena uzgadniane indywidualnie.

G. Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie b璠帷ymi konsumentami (dotyczy przedsi瑿iorców).

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje si wy陰cznie w stosunkach z Kupuj帷ymi nie b璠帷ymi Konsumentami.
 2. Regulacje dotycz帷e zasad r瘯ojmi za wady oraz gwarancji jako軼i w umowach z przedsi瑿iorcami przyjmowane s wprost w brzmieniu przyj皻ym w kodeksie cywilnym art.556-581.

H. Prawo do odst徙ienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzeda篡 na odleg這嗆 z udzia貫m KONSUMENTA.

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) KUPUJ。Y b璠帷y KONSUMENTEM zawieraj帷 „ umow na odleg這嗆” - ma prawo odst徙i od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty obj璚ia w posiadanie PRODUKTU (je瞠li produkt sk豉da si z wiele rzeczy, które s dostarczane osobno, partiami lub w cz窷ciach termin rozpoczyna si od obj璚ia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub cz窷ci, je瞠li umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od obj璚ia w posiadanie pierwszego z Produktów - lub w przypadku us逝g lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak je瞠li kupuj帷ym jest KONSUMENT, za wydanie kupuj帷emu rzeczy sprzedanej uwa瘸 si jej powierzenie przez SPRZEDAWC przewo幡ikowi, gdy SPRZEDAWCA nie mia wp造wu na wybór przewo幡ika przez kupuj帷ego. W przypadku odst徙ienia od umowy KONSUMENTOWI przys逝guje zwrot poniesionych kosztów. Je瞠li w czasie zawierania umowy Konsument wybra sposób dostarczenia rzeczy inny ni najta雟zy zwyk造 sposób oferowany przez Sprzedawc - SPRZEDAWCA nie jest zobowi您any do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewy窺zaj帷ych najta雟zy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie z這瞠nie SPRZEDAWCY o鈍iadczenia o odst徙ieniu od umowy. Wa積e jest równie o鈍iadczenie przes豉ne drog elektroniczn – mo積a skorzysta z gotowego formularza ( O鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy.doc.). W przypadku z這瞠nia o鈍iadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezw這cznie prze郵e KONSUMENTOWI na trwa造m no郾iku potwierdzenie otrzymania o鈍iadczenia o odst徙ieniu od umowy.
 2. Po przes豉niu o鈍iadczenia KONSUMENT jest zobowi您any w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wys豉nia o鈍iadczenia o odst徙ieniu od umowy) odes豉 na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY - chyba 瞠 SPRZEDAWCA zaproponowa, 瞠 sam odbierze Produkt. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesy趾i.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialno嗆 za zmniejszenie warto軼i rzeczy b璠帷e wynikiem korzystania z niej w sposób inny ni konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 4. Sprzedaj帷y w terminie 14 dni kalendarzowych – od otrzymania o鈍iadczenia o odst徙ieniu od umowy zwróci dokonane przez niego p豉tno軼i, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA mo瞠 si jednak wstrzyma z dokonaniem zwrotu p豉tno軼i do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odes豉nia - w zale積o軼i od tego, które zdarzenie nast徙i wcze郾iej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu p豉tno軼i przy u篡ciu takiego samego sposobu zap豉ty, jakiego u篡 KONSUMENT, chyba 瞠 KONSUMENT wyra幡ie zgodzi si na inny sposób zwrotu, który nie wi捫e si dla niego z 瘸dnymi dodatkowymi kosztami.
 5. Bezpo鈔ednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (kupuj帷y).
 6. Prawo odst徙ienia od umowy zawartej na odleg這嗆 nie przys逝guje KONSUMENTOWI w wypadkach:
  1. umowy o 鈍iadczenie us逝g, je瞠li przedsi瑿iorca wykona w pe軟i us逝g za wyra幡 zgod konsumenta, który zosta poinformowany przed rozpocz璚iem 鈍iadczenia, 瞠 po spe軟ieniu 鈍iadczenia przez przedsi瑿iorc utraci prawo odst徙ienia od umowy;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zale篡 od waha na rynku finansowym, nad którymi przedsi瑿iorca nie sprawuje kontroli, i które mog wyst徙i przed up造wem terminu do odst徙ienia umowy;
  3. umowy, w której przedmiotem 鈍iadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed逝g specyfikacji konsumenta lub s逝膨ca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
  4. umowy, w której przedmiotem 鈍iadczenia jest rzecz ulegaj帷a szybkiemu zepsuciu lub maj帷a krótki termin przydatno軼i do spo篡cia;
  5. umowy, w której przedmiotem 鈍iadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz皻owanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo積a zwróci ze wzgl璠u na ochron zdrowia lub ze wzgl璠ów higienicznych, je瞠li opakowanie zosta這 otwarte po dostarczeniu;
  6. umowy, w której przedmiotem 鈍iadczenia s rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl璠u na swój charakter, zostaj nieroz陰cznie po陰czone z innymi rzeczami;
  7. umowy, w której przedmiotem 鈍iadczenia s napoje alkoholowe, których cena zosta豉 uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda篡, a których dostarczenie mo瞠 nast徙i dopiero po up造wie 30 dni i których warto嗆 zale篡 od waha rynku, nad którym przedsi瑿iorca nie ma kontroli
  8. umowy, w której konsument wyra幡ie 膨da, aby przedsi瑿iorca do niego przyjecha w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Je瞠li przedsi瑿iorca 鈍iadczy dodatkowo inne us逝gi ni te, których wykonania konsument za膨da, lub dostarcza rzeczy inne ni cz窷ci zamienne niezb璠ne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst徙ienia od umowy przys逝guje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us逝g lub rzeczy;
  9. umowy, w której przedmiotem 鈍iadczenia s nagrania d德i瘯owe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz皻owanym opakowaniu, je瞠li opakowanie zosta這 otwarte po dostarczeniu;
  10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyj徠kiem umowy o prenumerat;
  11. umowy zawartej na aukcji publicznej;
  12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych ni mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, us逝g zwi您anych z wypoczynkiem, je瞠li w umowie oznaczono dzie lub okres 鈍iadczenia us逝gi;
  13. umowy o dostarczanie tre軼i cyfrowych, które nie s zapisane na no郾iku materialnym, je瞠li spe軟ianie 鈍iadczenia rozpocz窸o si za wyra幡 zgod konsumenta przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi瑿iorc o utracie prawa odst徙ienia od umowy.
 7. SPRZEDAWCA nie odbiera przesy貫k wys豉nych ”za pobraniem”. Przesy趾a zwrotna powinna by odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

I. Odpowiedzialno嗆 z tytu逝 r瘯ojmi i gwarancji przy sprzeda篡 z udzia貫m KONSUMENTA.

 1. SPRZEDAWCA jest zobowi您any dostarczy PRODUKT b璠帷y przedmiotem umowy - bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytu逝 r瘯ojmi za wady fizyczne, które istnia造 w chwili przej軼ia niebezpiecze雟twa na kupuj帷ego lub wynik造 z przyczyny tkwi帷ej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
 3. SPRZEDAWCA informuje, 瞠 w przypadku PRODUKTÓW obj皻ych tak瞠 gwarancj uprawnienia kupuj帷ego i obowi您ki gwaranta z tego tytu逝 s okre郵one i nale篡 je wykonywa zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wy陰cza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie KONSUMENTA z tytu逝 odpowiedzialno軼i Sprzedawcy z tytu逝 przepisów o r瘯ojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialno軼i z tytu逝 r瘯ojmi, je瞠li KONSUMENT wiedzia o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodno軼i dostarczonego PRODUKTU z umow, KONSUMENTOWI przys逝guje prawo do z這瞠nia reklamacji.
 6. W celu zg這szenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wype軟i protokó reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisa podstawy reklamacji oraz 膨dania odno郾ie usuni璚ia wad i przes豉 zg這szenie drog elektroniczn (e-mail) lub poczt na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagówku. Zg這szenia mo積a te dokona telefonicznie lub ustnie.
 7. Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWC - je瞠li b璠zie to mo磧iwe i celowe - KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytu逝 r瘯ojmi, b璠zie zobowi您any na koszt SPRZEDAWCY dostarczy rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzeda篡, a gdy takiego miejsca nie okre郵ono w umowie - do miejsca, w którym rzecz zosta豉 wydana KONSUMENTOWI. Je瞠li ze wzgl璠u na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez KLIENTA by這by nadmiernie utrudnione, KLIENT obowi您any jest udost瘼ni rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w którym rzecz si znajduje.
 8. Je瞠li rzecz sprzedana ma wad, KLIENT mo瞠 z這篡 o鈍iadczenie z wnioskiem o obni瞠niu ceny albo o odst徙ieniu od umowy, chyba 瞠 SPRZEDAWCA niezw這cznie i bez nadmiernych niedogodno軼i dla kupuj帷ego wymieni rzecz wadliw na woln od wad albo wad usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je瞠li rzecz by豉 ju wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWC albo SPRZEDAWCA nie uczyni zado嗆 obowi您kowi wymiany rzeczy na woln od wad lub usuni璚ia wady.
 9. Je瞠li kupuj帷ym jest KONSUMENT, mo瞠 zamiast zaproponowanego przez sprzedawc usuni璚ia wady 膨da wymiany rzeczy na woln od wad albo zamiast wymiany rzeczy 膨da usuni璚ia wady, chyba 瞠 doprowadzenie rzeczy do zgodno軼i z umow w sposób wybrany przez kupuj帷ego jest niemo磧iwe albo wymaga這by nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawc. Przy ocenie nadmierno軼i kosztów uwzgl璠nia si warto嗆 rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak瞠 bierze si pod uwag niedogodno軼i, na jakie nara瘸豚y kupuj帷ego inny sposób zaspokojenia.
 10. Obni穎na cena powinna pozostawa w takiej proporcji do ceny wynikaj帷ej z umowy, w jakiej warto嗆 rzeczy z wad pozostaje do warto軼i rzeczy bez wady.
 11. Kupuj帷y nie mo瞠 odst徙i od umowy, je瞠li wada jest nieistotna.
 12. Je瞠li rzecz sprzedana ma wad, kupuj帷y mo瞠 膨da wymiany rzeczy na woln od wad albo usuni璚ia wady. SPRZEDAWCA jest obowi您any wymieni rzecz wadliw na woln od wad lub usun望 wad w rozs康nym czasie bez nadmiernych niedogodno軼i dla kupuj帷ego. Sprzedawca mo瞠 odmówi zado嗆uczynienia 膨daniu kupuj帷ego, je瞠li doprowadzenie do zgodno軼i z umow rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupuj帷ego jest niemo磧iwe albo w porównaniu z drugim mo磧iwym sposobem doprowadzenia do zgodno軼i z umow wymaga這by nadmiernych kosztów. Je瞠li kupuj帷ym jest przedsi瑿iorca,sprzedawca mo瞠 odmówi wymiany rzeczy na woln od wad lub usuni璚ia wady tak瞠 wtedy, gdy koszty zado嗆uczynienia temu obowi您kowi przewy窺zaj cen rzeczy sprzedanej.
 13. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamacj bez zb璠nej zw這ki. Nie pó幡iej ni w ci庵u 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zg這szenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drog pisemn lub elektroniczn KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 14. Po uwzgl璠nieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty zwi您ane z reklamacj a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przeka瞠 nale積 kwot KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 15. Je瞠li uznanie reklamacji jest zwi您ane z napraw lub wymian towaru - SPRZEDAWCA ode郵e produkt KONSUMENTOWI na w豉sny koszt.

J. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania s逝膨 wy陰cznie do realizacji zamówienia i nie s udost瘼niane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyj徠kiem opisanym w pkt.2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa si zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pó幡iejszymi zmianami.
 2. W przypadku sprzeda篡 produktów poprzez Sklep Internetowy w celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesy趾i s przekazywane firmom zawodowo trudni帷ym si dostarczaniem przesy貫k - w szczególno軼i Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesy趾i do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu p豉tno軼i bezpo鈔ednich on-line - administratorowi systemu p豉tno軼i.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za po鈔ednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest firma: Katarzyna Meresi雟ka Euro豉zienki, ul. Broniewskiego 1/3 43-100 Tychy,NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056.
 4. Administrator zarejestrowa w rejestrze Gównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie "Rejestr klientów sklepu internetowego Eurolazienki.pl "
 5. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za po鈔ednictwem Sklepu internetowego zbierane s w celu nawi您ania, ukszta速owania, zawarcia, zmiany lub rozwi您ania Umowy pomi璠zy Us逝godawc i Klientem i zrealizowania Umowy sprzeda篡 lub umowy o 鈍iadczenie Us逝gi elektronicznej.
 6. Je瞠li klient wyrazi zgod poprzez wpisanie si na list subskrybentów b璠zie otrzymywa "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W ka盥ej chwili jest mo磧iwa rezygnacja z us逝gi newslettera,
 7. Klient ma prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych, ich poprawiania oraz 膨dania ich usuni璚ia w dowolnym czasie.
 8. Za wcze郾iejsz jawn zgod Klienta (KUPUJ。EGO) jego dane s przekazywane do Grupy Allegro Sp. z o.o. adres. ul. Grunwaldzka 182,60-166 Pozna, NIP: 527-25-25-995 w przypadku sprzeda篡 poprzez serwis Allegro oraz w celu pozyskania opinii od KUPUJ。YCH poprzez system Opineo.pl nale膨ce do Grupy Allegro.pl;
 9. W przypadku wyboru sposobu p豉tno軼i on-line dane KUPUJ。EGO s przekazywane administratorowi systemu p豉tno軼i w celu przeprowadzenia transakcji;
 10. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak瞠 niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb璠nych do zawarcia Umowy sprzeda篡 lub umowy o 鈍iadczenie Us逝gi elektronicznej skutkuje niemo磧iwo軼i zawarcia i realizacji tej瞠 umowy. Zgod na rejestracj i przetwarzanie danych osobowych Konsument wyra瘸 jawnie przed rejestracj w systemie.
 11. Dla zrealizowania obs逝gi umowy konieczne jest podanie nast瘼uj帷ych danych Klienta:
  • nazwisko i imi lub nazwa firmy Klienta;
  • w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;
  • adres do wysy趾i produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu));
  • adres e-mail U篡tkownika;
  • numer telefonu kontaktowego;

K. Postanowienia ko鎍owe

 1. Umowa zawierana jest w j瞛yku polskim i pod jurysdykcj prawa polskiego.
 2. Tre嗆 Regulaminu jest dost瘼na ca造 czas w zak豉dce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i mo瞠 by kopiowana i drukowana w ka盥ej chwili przez Kupuj帷ego. Tre嗆 REGULAMINU mo瞠 by te przes豉na poczt elektroniczn lub poczt na 篡czenie Klienta. REGULAMIN wraz z za陰cznikami jest równie dor璚zany KLIENTOM w za陰czeniu do wiadomo軼i e-mail potwierdzaj帷ej z這瞠nie zamówienia i zawarcie umowy,
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie b璠 mia造 w豉軼iwe przepisy prawa, w szczególno軼i:
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
 6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w豉sno軼i przemys這wej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 9. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
 10. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zosta造 zawarte postanowienia sprzeczne z wy瞠j wymienionymi lub innymi obowi您uj帷ymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te maj pierwsze雟two nad sformu這waniami REGULAMINU.
 11. Je郵i którekolwiek z postanowie niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, niewa積e lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wy陰czone . W pozosta造m zakresie Regulamin pozostaje obowi您uj帷y.
 12. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzeda篡 przez SKLEP INTERNETOWY s u篡wane w celach identyfikacji i mog by chronione i zastrze穎ne na podstawie przepisów ustawy prawo w豉sno軼i przemys這wej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 13. Wszystkie zdj璚ia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione s na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadaj twórczy i indywidualny charakter. Nie mo積a ich kopiowa bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 14. W przypadku sporów zwi您anych z realizacj zawartej umowy strony b璠 d捫y造 do rozwi您ania sporu na drodze post瘼owania polubownego pozas康owego - w tym do rozwi您ania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygni璚ia sporu na drodze polubownej s康em w豉軼iwym do rozstrzygni璚ia sporu b璠zie S康 Powszechny.
 15. Wykonuj帷 obowi您ek wskazania pozas康owych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze oraz zasadach dost瘼u do tych procedur, niniejszym informujemy, 瞠:
  • a) Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów pomaga mieszka鎍om w ka盥ym powiecie i mie軼ie na prawach powiatu. Konsumenci mog od niego uzyska bezp豉tn porad lub informacj prawn w sprawach dotycz帷ych ka盥ego rodzaju sporu ze sprzedawc lub us逝godawc ; bez wzgl璠u na miejsce siedziby przedsi瑿iorcy. Niekiedy rzecznik wyst瘼uje do przedsi瑿iorcy z interwencj w imieniu konsumenta: przedstawia jego roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje prawid這wy sposób rozpatrzenia reklamacji. Ponadto udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet mo瞠 przyst瘼owa do ju tocz帷ych si post瘼owa s康owych, by dzia豉 w imieniu i na rzecz konsumentów;
  • b) istnieje mo磧iwo嗆 skierowania sprawy przed sta造 polubowny s康 konsumencki, tj. s康 orzekaj帷y w sporach cywilnoprawnych, dzia豉j帷y przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddzia豉ch zamiejscowych. Polubowne s康y konsumenckie rozpatruj spory mi璠zy konsumentami a przedsi瑿iorcami, je瞠li wynikaj one z zawartej umowy sprzeda篡 lub z umowy o 鈍iadczenie us逝g. Do rozpatrzenia sprawy niezb璠na jest zgoda obu stron sporu. W sk豉d s康u wchodz arbitrzy powo豉ni zarówno przez przedstawicieli przedsi瑿iorców, jak i przez konsumentów. Post瘼owanie przed s康em polubownym jest mniej sformalizowane od post瘼owania przed s康em powszechnym, a tak瞠 krócej trwa. Jest równie du穎 ta雟ze, gdy nie pobiera si op豉ty wpisowej, a jedyne koszty mog si wi您a z konieczno軼i powo豉nia bieg造ch. Dane kontaktowe do sta造ch polubownych s康ów konsumenckich s dost瘼ne na stronie internetowej UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;
  • c) istnieje mo磧iwo嗆 skierowania sprawy do mediacji. Odbywa si ona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – post瘼owanie mediacyjne mi璠zy przedsi瑿iorc a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urz璠u, jest bezp豉tne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezale積e przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zako鎍zenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub te o鈍iadczenia co najmniej jednej ze stron, 瞠 nie wyra瘸 ona zgody na takie zako鎍zenie sprawy, odst瘼uje si od mediacji. Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów kontroli handlowej s dost瘼ne na stronie UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  • d) uzyska bezp豉tn pomoc w sprawie rozstrzygni璚ia sporu od Federacji Konsumentów, korzystaj帷 z bezp豉tnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
  • Tre嗆 punktów a), b) oraz c) powy瞠j zaczerpni皻o ze strony http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.p
 16. Tre嗆 za陰czników nr 1,2,3 i 4 stanowi integraln cz窷 niniejszego REGULAMINU,

Za陰cznik do REGULAMINU:
Informacje dotycz帷e korzystania z prawa do odst徙ienia od umowy
 1. Umowa zawierana jest w j瞛yku polskim i pod jurysdykcj prawa polskiego.
 2. Tre嗆 Regulaminu jest dost瘼na ca造 czas w zak豉dce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i mo瞠 by kopiowana i drukowana w ka盥ej chwili przez Kupuj帷ego. Tre嗆 REGULAMINU mo瞠 by te przes豉na poczt elektroniczn lub poczt na 篡czenie Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie b璠 mia造 w豉軼iwe przepisy prawa, w szczególno軼i:
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
 6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w豉sno軼i przemys這wej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 9. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
 10. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zosta造 zawarte postanowienia sprzeczne z wy瞠j wymienionymi lub innymi obowi您uj帷ymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te maj pierwsze雟two nad sformu這waniami REGULAMINU.
 11. Je郵i którekolwiek z postanowie niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, niewa積e lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wy陰czone . W pozosta造m zakresie Regulamin pozostaje obowi您uj帷y.
 12. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzeda篡 przez SKLEP INTERNETOWY s u篡wane w celach identyfikacji i mog by chronione i zastrze穎ne na podstawie przepisów ustawy prawo w豉sno軼i przemys這wej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 13. Wszystkie zdj璚ia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione s na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadaj twórczy i indywidualny charakter. Nie mo積a ich kopiowa bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 14. W przypadku sporów zwi您anych z realizacj zawartej umowy strony b璠 d捫y造 do rozwi您ania sporu na drodze post瘼owania polubownego pozas康owego - w tym do rozwi您ania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygni璚ia sporu na drodze polubownej s康em w豉軼iwym do rozstrzygni璚ia sporu b璠zie S康 Powszechny.
  • Maj Pa雟two prawo odst徙i od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  • Termin do odst徙ienia od umowy wygasa po up造wie 14 dni od dnia w którym weszli Pa雟two w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna ni przewo幡ik i wskazana przez Pa雟twa wesz豉 w posiadanie rzeczy.
  • Aby skorzysta z prawa odst徙ienia od umowy, musz Pa雟two poinformowa nas :
  • Prosz wpisa Pa雟twa nazwisko, pe軟y adres pocztowy oraz, o ile s dost瘼ne, Pa雟twa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail: o swojej decyzji o odst徙ieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o鈍iadczenia (na przyk豉d pismo wys豉ne poczt, faksem lub poczt elektroniczn).
  • Mog Pa雟two skorzysta z wzoru formularza odst徙ienia od umowy, jednak nie jest to obowi您kowe.
  • Mog Pa雟two równie wype軟i i przes豉 formularz odst徙ienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne o鈍iadczenie drog elektroniczn na naszej stronie internetowej [prosz wstawi adres strony internetowej]. Je瞠li skorzystaj Pa雟two z tej mo磧iwo軼i, prze郵emy Pa雟twu niezw這cznie potwierdzenie otrzymania informacji o odst徙ieniu od umowy na trwa造m no郾iku (w formie pisemnej lub poczt elektroniczn).
  • Aby zachowa termin do odst徙ienia od umowy, wystarczy, aby wys豉li Pa雟two informacj dotycz帷 wykonania przys逝guj帷ego Pa雟twu prawa odst徙ienia od umowy przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy.
  • W przypadku odst徙ienia od niniejszej umowy zwracamy Pa雟twu wszystkie otrzymane od Pa雟twa p豉tno軼i, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj徠kiem dodatkowych kosztów wynikaj帷ych z wybranego przez Pa雟twa sposobu dostarczenia innego ni najta雟zy zwyk造 sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezw這cznie, a w ka盥ym przypadku nie pó幡iej ni 14 dni od dnia, w którym zostali鄉y poinformowani o Pa雟twa decyzji o wykonaniu prawa odst徙ienia od niniejszej umowy. Zwrotu p豉tno軼i dokonamy przy u篡ciu takich samych sposobów p豉tno軼i, jakie zosta造 przez Pa雟twa u篡te w pierwotnej transakcji, chyba 瞠 wyra幡ie zgodzili軼ie si Pa雟two na inne rozwi您anie; w ka盥ym przypadku nie ponios Pa雟two 瘸dnych op豉t w zwi您ku z tym zwrotem.
  • Mo瞠my wstrzyma si ze zwrotem p豉tno軼i do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes豉nia, w zale積o軼i od tego, które zdarzenie nast徙i wcze郾iej.
  • Prosz odes豉 lub przekaza nam rzecz na adres do korespondencji podany w REGULAMINIE.,niezw這cznie, a w ka盥ym razie nie pó幡iej ni 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Pa雟two o odst徙ieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je瞠li ode郵 Pa雟two rzecz przed up造wem terminu 14 dni.
  • B璠 Pa雟two musieli ponie嗆 bezpo鈔ednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadaj Pa雟two tylko za zmniejszenie warto軼i rzeczy wynikaj帷e z korzystania z niej w sposób inny ni by這 to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzory dokumentów do pobrania:

 

- druk reklamacyjny,
- o鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy zawartej na odleg這嗆,KLINKIER - PΧTKI PODΜGOWE I NA SCHODY


W ofercie sklepu klinkier24.pl znale潭 mo積a wysokiej jako軼i p造tki, klinkier, mozaiki oraz chemi budowlan. Znaczn cz窷 naszej oferty stanowi p造tki na schody. Klinkier, jaki oferujemy to produkty najwy窺zej jako軼i od w這skich, hiszpa雟kich oraz polskich producent闚. P造tki na schody z naszego sklepu charakteryzuj si wysok wytrzyma這軼i oraz du膨 r騜norodno軼i, dzi瘯i czemu ka盥y mo瞠 znale潭 odpowiednie produkty.

W ofercie posiadamy p造tki pod這gowe takich producent闚 jak mi璠zy innymi FAP Ceramiche, Panaria, Halcon, Emil, Versace oraz Peronda. P造tki pod這gowe odgrywaj bardzo du膨 rol w ka盥ym wn皻rzu, dlatego nale篡 starannie przemy郵e ich zakup.

Kupujesz klinkier, p造tki na schody albo p造tki pod這gowe? Zapraszamy do zapoznania si z aktualn ofert naszego sklepu internetowego. W razie pyta nasi pracownicy z ch璚i pomog.
Sklep internetowy klinkier24.pl nale篡 do grupy sklep闚 TanioBuduj.pl. Copyright 2011 klinkier24.pl. Wszelkie prawa zastrzezone.