masz pytania? zadzwo! tel. 601 660 717 napisz do nas e-mail sklep@klinkier24.pl

 

 

Strona g堯wna

Producenci

Szybki kontakt

tel. 601 660 717

e-mail: sklep@klinkier24.pl

Ostatnio zakupione

Trwa katalogowanie...

Przechowalnia

Brak produkt闚
przechowalnia

Ostatnio przegl康ane

Brak produkt闚

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (do 24.12.2014)

prowadzonego pod adresem www.klinkier24.pl

W豉軼icielem i administratorem sklepu jest firma:

Dane rejestrowe:
Nazwa firmy:

Katarzyna Meresi雟ka Euro豉zienki

Adres:

43-220 安ierczyniec, Spo貫czna 15a
 
Adres do korespondencji i przesy貫k:
 
Euro豉zienki, ul. Przemys這wa 70, 43-100 Tychy.

Kontakt:

tel. 601 660 717
e-mail: sklep@eurolazienki.pl

Dane rejestrowe - rejestr i numer: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Dzia豉lno軼i Gospodarczej (CEIDG) pod numerami
NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056
Numer rachunku bankowego: 81 1140 2004 0000 3902 5751 6877

Regulamin okre郵a zasady 鈍iadczenia us逝g sprzeda篡 za po鈔ednictwem sklepu internetowego dzia豉j帷ego pod domen: www.klinkier24.pl. Jest dokumentem wymaganym w 鈍ietle art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pó幡iejszymi zmianami).

A. Definicje

 1. SPRZEDAWCA i USΣGODAWCA – Firma :Katarzyna Meresi雟ka Euro豉zienki, 43-220 安ierczyniec, Spo貫czna 15a, NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056 - umowa sprzeda篡 zawierana poprzez sklep internetowy na stronie www.klinkier24.pl
 2. KLIENT – osoba fizyczna, która uko鎍zy豉 co najmniej 13. rok 篡cia, przy czym w przypadku nieuko鎍zenia przez t osob 18. roku 篡cia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a tak瞠 osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieb璠帷a osob prawn, której przepisy szczególne przyznaj zdolno嗆 prawn, a która dokonuje lub zamierza dokona Zamówienia lub korzysta z innych us逝g SKLEPU INTERNETOWEGO.
 3. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna która nie prowadzi dzia豉lno軼i gospodarczej lub osoba fizyczna prowadz帷a dzia豉lno嗆 gospodarcz ale zawieraj帷a umow sprzeda篡 lub us逝gi w celu nie zwi您anym bezpo鈔ednio z prowadzon dzia豉lno軼i gospodarcz, która jest KONSUMENTEM w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialno軼i za szkod wyrz康zon przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 4. KONSULTANT – osoba zajmuj帷a si obs逝g SKLEPU INTERNETOWEGO z upowa積ienia Us逝godawcy, pracuj帷a od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach 9-17 pod numerami telefonu w zak豉dce KONTAKT.
 5. PRODUKT - towar oferowany do sprzeda篡 w SKLEPIE INTERNETOWYM.
 6. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
 7. UMOWA SPRZEDA玆 - umowa sprzeda篡 Produktu zawierana na odleg這嗆 poprzez SKLEP INTERNETOWY.
 8. STRONA UMOWY - SPRZEDAWCA, KUPUJ。Y, KONSUMENT, USΣGODAWCA.
 9. ZAMÓWIENIE - o鈍iadczenie z這穎ne elektronicznie lub telefonicznie o ch璚i zawarcia umowy sprzeda篡 (zamówienia produktu lub us逝gi).
 10. NEWSLETTER - us逝ga 鈍iadczona drog elektroniczn przez Sprzedawc, polegaj帷a na umo磧iwieniu zainteresowanym otrzymywanie na podany adres e-mail informacji zwi您anych ze SKLEPEM INTERNETOWYM.

B. Postanowienia ogólne.

 1. SPRZEDAWCA - w celu umo磧iwienia zawarcia umowy 鈍iadczy poprzez stron WWW SKLEPU INTERNETOWEGO us逝gi:
  • utworzenie i administrowanie konta klienta w SKLEPIE INTERNETOWYM;
  • przetwarzanie formularza ZAMÓWIENIA produktów w SKLEPIE INTERNETOWYM;
  • przesy豉nie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie us逝gi "newsletter";
  • 鈍iadczenie us逝g elektronicznych w w/w zakresie jest bezp豉tne;
  • umowa o 鈍iadczenie us逝gi elektronicznej polegaj帷ej na prowadzeniu i administrowaniu Konta Klienta w SKLEPIE INTERNETOWYM jest zawierana na czas nieoznaczony;
  • umowa o 鈍iadczenie us逝gi elektronicznej polegaj帷ej na umo磧iwieniu z這瞠nia Zamówienia w SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez wype軟ienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wype軟iania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwi您aniu z chwil z這瞠nia i zaakceptowania Zamówienia;
  • us逝ga "newsletter" zawierana jest na czas nieokre郵ony.
 2. w przypadku us逝gi zawartej na czas nieokre郵ony obu stronom przys逝guje prawo do wypowiedzenia umowy:
  • KONSUMENT mo瞠 wypowiedzie umow o 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn w ka盥ej chwili sk豉daj帷 odpowiednie o鈍iadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA w ci庵u 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy obj皻e ochron danych osobowych zwi您ane z us逝g i zaprzestanie jej 鈍iadczenia.
  • USΣGODAWCA mo瞠 wypowiedzie umow o 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn, je瞠li KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie ra膨co narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licz帷 od dnia z這瞠nia wypowiedzenia. Je瞠li obiema stronami umowy s przedsi瑿iorcy Us逝godawca mo瞠 w takiej sytuacji wypowiedzie umow o 鈍iadczenie Us逝gi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
  • USΣGODAWCA i KLIENT mog rozwi您a umow o 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn w ka盥ym czasie w drodze porozumienia stron.
  • Reklamacje zwi您ane ze 鈍iadczeniem us逝g drog elektroniczn nale篡 sk豉da na adres USΣGODAWCY - w formie wiadomo軼i e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY. Reklamacje zostan rozpatrzone niezw這czne nie pó幡iej ni w ci庵u 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
 3. Do wspó逍racy z systemem informatycznym Us逝godawcy po stronie klienta konieczny jest dost瘼 do komputera lub innego urz康zenia umo磧iwiaj帷ego poprzez sie Internetu nawi您anie komunikacji ze stron internetow SKLEPU. W przypadku komputera - system winien by wyposa穎ny w przegl康ark internetow (przyk豉dowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wy窺zej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wy窺zej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczo嗆 monitora - nie mniejsza ni: 1024x768. Urz康zenia mobilne musz by wyposa穎ne w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórc urz康zenia - umo磧iwiaj帷e wykonywanie równowa積ych do w/w przegl康arek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pe軟ego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest w陰czenie obs逝gi skryptów JavaScript i obs逝gi cookies. U篡cie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOSCI umieszczona w zak豉dce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.
 4. Kupuj帷y - zobowi您any jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udost瘼niane dane nie mog narusza dóbr osobistych ani praw w豉sno軼i osób trzecich.
 5. Sprzedawca jest p豉tnikiem VAT i do ka盥ej transakcji sprzeda篡 produktu wystawia dokument sprzeda篡 - paragon lub faktur.
 6. Zamówienie mo積a sk豉da drog elektroniczn lub telefonicznie uzgadniaj帷 szczegó造 z naszym Konsultantem.
 7. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajduj帷e si na stronie WWW Sprzedawcy, stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
 8. Do sprzeda篡 promocyjnej oraz wyprzeda篡 przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówie nast瘼uje wed逝g kolejno軼i uznania na koncie Sprzedawcy p豉tno軼i za zamówione Towary, a do wyczerpania si zapasów obj皻ych t form sprzeda篡.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj na celu wy陰czenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta b璠帷ego jednocze郾ie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przys逝guj帷ych mu na mocy obowi您uj帷ych przepisów prawa. W przypadku niezgodno軼i postanowie niniejszego Regulaminu z powy窺zymi przepisami, pierwsze雟two maj te przepisy

C. Zamówienie. Realizacja zamówienia.

 1. Przed z這瞠niem zamówienia Kupuj帷y musi si zapozna z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania si i akceptacji wszystkich postanowie niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed z這瞠niem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 2. Do realizacji zamówienia niezb璠ne jest prawid這we wype軟ienie formularza zamówienia lub kontakt z naszym Konsultantem. Dla zrealizowania umowy sprzeda篡 i dostawy zamawianych produktów konieczne jest podanie przez Kupuj帷ego danych osobowych: imi i nazwisko (lub nazwa) , adres, adres do dor璚zenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej e-mail i w przypadku firm NIP.
 3. Przed z這瞠niem zamówienia Kupuj帷y powinien sprawdzi dost瘼no嗆 produktu kontaktuj帷 si z naszym Konsultantem lub sk豉daj帷 zapytanie drog mailow.
 4. W przypadku gdy danego produktu nie ma w magazynie, Kupuj帷y drog telefoniczn, b康 mailow zostanie o tym fakcie powiadomiony.
 5. Zamówienie drog elektroniczn mo積a sk豉da 24 godz. na dob 7 dni w tygodniu.
 6. Zamówienie telefoniczne mo積a sk豉da od poniedzia趾u do pi徠ku w godz. 9-17 u Konsultanta.
 7. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dost瘼no軼i produktu Sprzedawca potwierdza przyj璚ie zamówienia i przyst瘼uje do jego realizacji. Przyjmuje si, 瞠 potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawc oznacza zawarcie Umowy Sprzeda篡. Przy zamówieniu telefonicznym Konsultant potwierdza s這wnie przyj璚ie zamówienia lub na 篡czenie Kupuj帷ego przesy豉 mu e-maila z potwierdzeniem przyj璚ia zamówienia.
 8. W razie jakichkolwiek w徠pliwo軼i dotycz帷ych z這穎nego zamówienia w odniesieniu do niniejszego regulaminu i przepisów prawa nasz Konsultant spróbuje to wyja郾i drog mailow lub telefonicznie. Je郵i nie uda si nawi您a kontaktu lub wyja郾i w徠pliwo軼i, Sprzedawca odst徙i od realizacji zamówienia. W ci庵u 24 godzin od z這瞠nia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje si z Nabywc telefonicznie lub poczt e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia ewentualnych szczegóów transakcji. W przypadku braku mo磧iwo軼i potwierdzenia zamówienia wynik貫j z przyczyn le膨cych po stronie Nabywcy (np. b喚dny numer telefonu) z這穎ne zamówienie zostanie anulowane w ci庵u 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostan usuni皻e z bazy danych sklepu.
 9. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysy趾a produktów) przez Sprzedawc nast瘼uje :
  • a) Po potwierdzeniu zamówienia - je瞠li wybrano p豉tno嗆 przy odbiorze.
  • b) Po otrzymaniu wp豉ty na konto – je瞠li wybrano przedp豉t
 10. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajduj帷ych si w magazynie nie d逝瞠j ni 3 dni robocze, licz帷 od daty ustalonej jak w pkt.9 . W wi瘯szo軼i przypadków zamówienia realizujemy w ci庵u 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie okre郵ony przy sk豉daniu zamówienia.

D. Ceny.

 1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów s cenami w walucie polskiej i s cenami brutto (zawieraj wymagane prawem podatki w tym podatek VAT oraz akcyzowy - je瞠li obowi您uje dla danego produktu, oraz op豉ty celne).
 2. Podane ceny s cenami detalicznymi i nie uwzgl璠niaj rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty przyznawane s indywidualnie. Informacje o wysoko軼i przyznanego rabatu s udzielane po kontakcie z biurem firmy.
 3. Podane ceny produktów nie obejmuj kosztów dostawy. Koszt dostawy w dok豉dnej wysoko軼i jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zale篡 od sposobu wysy趾i i warto軼i zamówienia. Kupuj帷y w trakcie wype軟iania formularza zamówienia wybiera sposób wysy趾i i p豉tno軼i i akceptuje swój wybór.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen klubowych i promocyjnych oraz przeprowadzania i odwo造wania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzeda篡. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wp造wu na zamówienia z這穎ne przed dat wej軼ia w 篡cie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzeda篡 i b璠 one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Cen wi捫帷 dla Klienta jest cena aktualna w chwili z這瞠nia zamówienia.

E. Formy p豉tno軼i:

 1. za pobraniem - przy odbiorze wys豉nych produktów;
 2. przedp豉ta przelewem lub kart p豉tnicz na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy;
 3. p豉tno嗆 gotówk – przy odbiorze osobistym w SKLEPIE STACJONARNYM
 4. W przypadku wyboru p豉tno軼i w formie przedp豉ty przelewem Klient zobowi您any jest do dokonania zap豉ty ceny z tytu逝 Umowy sprzeda篡 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba 瞠 Strony Umowy sprzeda篡 postanowi inaczej.
 5. W wypadku Klientów nie b璠帷ych jednocze郾ie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczy dost瘼ne sposoby p豉tno軼i, w tym tak瞠 wymaga dokonania przedp豉ty w ca這軼i albo cz窷ci.

F. Wysy趾a towaru

 1. Koszty wysy趾i (dostawy) naliczane s zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zale膨 od wagi, rozmiarów przesy趾i, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy p豉tno軼i. Kupuj帷y w trakcie wype軟iania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysy趾i podczas sk豉dania Zmówienia.
 2. Informacja szczegó這wa o kosztach przesy趾i jest zamieszczona w zak豉dce "Koszty Wysy趾i" na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupuj帷y chyba, 瞠 opis oferty produktu stanowi inaczej.
 4. Zakupione produkty wysy豉my przesy趾ami pocztowymi lub firmami kurierskimi . Przesy趾i dostarcza:
  • - firma kurierska DHL,
  • - firma kurierska DPD,
  • - sklep eurolazienki.pl dysponuje te transportem w豉snym.
  • .

W razie jakichkolwiek w徠pliwo軼i prosimy o kontakt z naszym Konsultantem.

G . Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie b璠帷ymi konsumentami (dotyczy przedsi瑿iorców).

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje si wy陰cznie w stosunkach z Kupuj帷ymi nie b璠帷ymi Konsumentami.
 2. Regulacje dotycz帷e zasad r瘯ojmi za wady oraz gwarancji jako軼i w umowach z przedsi瑿iorcami przyjmowane s wprost w brzmieniu przyj皻ym w kodeksie cywilnym art.556-581.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje 瘸dnych przesy貫k odsy豉nych za pobraniem.
 4. W razie w徠pliwo軼i prosz skontaktowa si z naszym Konsultantem.

Adres do zwrotu produktów:Katarzyna Meresi雟ka Euro豉zienki, 43-220 安ierczyniec, Spo貫czna 15a,NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056,e-mail: sklep@eurolazienki.pl .

H. ZWROT TOWARU w przypadku sprzeda篡 na odleg這嗆 z udzia貫m KONSUMENTA.

 1. Kupuj帷y b璠帷y KONSUMENTEM zawieraj帷 „ umow na „odleg這嗆” ma prawo odst徙i od zawartej umowy, bez podania przyczyny w terminie 10 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru (przesy趾i). Warunkiem dotrzymania terminu jest wys豉nie w tym czasie do Sprzedawcy pisemnego o鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy (wa積e jest równie o鈍iadczenie przes豉ne drog elektroniczn)– mo積a skorzysta z gotowego formularza ( O鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy.doc.)
 2. Po przes豉niu o鈍iadczenia KONSUMENT musi w ci庵u 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wys豉nia o鈍iadczenia o odst徙ieniu od umowy) odes豉 towar do Sprzedawcy. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesy趾i.
  Adres do ZWROTU produktu:Katarzyna Meresi雟ka Euro豉zienki, 43-220 安ierczyniec, Spo貫czna 15a,NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056,e-mail:
 3. W przypadku odst徙ienia od umowy, zarówno SKLEP jak i KONSUMENT s zobowi您ani do zwrotu 鈍iadcze, które otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w stanie niezmienionym, chyba 瞠 zmiana by豉 konieczna w granicach zwyk貫go zarz康u.
 4. Sprzedaj帷y w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci nale積o嗆 w wysoko軼i ceny zakupu powi瘯szonej o koszt wysy趾i od sprzedawcy do konsumenta. Form zwrotu (przelew na konto w banku lub przekaz pocztowy) okre郵a Kupuj帷y w protokole zwrotu.
 5. Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy pokrywa kupuj帷y.
 6. Prawo odst徙ienia od umowy zawartej na odleg這嗆 nie przys逝guje konsumentowi w wypadkach:
  1. 鈍iadczenia us逝g rozpocz皻ego, za zgod konsumenta, przed up造wem terminu uprawniaj帷ego do odst徙ienia od umowy;
  2. dotycz帷ych nagra audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych no郾ikach danych po usuni璚iu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotycz帷ych 鈍iadcze, za które cena lub wynagrodzenie zale篡 wy陰cznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. 鈍iadcze o w豉軼iwo軼iach okre郵onych przez konsumenta w z這穎nym przez niego zamówieniu lub 軼i郵e zwi您anych z jego osob;
  5. 鈍iadcze, które z uwagi na ich charakter nie mog zosta zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. us逝g w zakresie gier hazardowych.
 7. Sprzedawca nie odbiera przesy貫k wys豉nych ”za pobraniem”. Przesy趾a zwrotna powinna by odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

I. Niezgodno嗆 towaru z umow (reklamacje) przy sprzeda篡 z udzia貫m KONSUMENTA.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodno嗆 z umow sprzeda篡 zakupionego Produktu/Towaru na zasadach okre郵onych ustaw z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda篡 konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z pó幡. zm.).
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodno軼i dostarczonego Towaru z umow, Konsumentowi przys逝guje prawo do z這瞠nia pisemnej reklamacji.
 3. Sprzedawca informuje, 瞠 w przypadku Produktów obj皻ych tak瞠 gwarancj uprawnienia z tego tytu逝 s okre郵one i nale篡 je wykonywa zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wy陰cza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie Konsumenta z tytu逝 odpowiedzialno軼i Sprzedawcy za niezgodno嗆 Produktu z Umow sprzeda篡 w zakresie okre郵onym ustaw z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzeda篡 konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 4. W celu zg這szenia reklamacji Klient winien jest wype軟i protokó reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisa podstawy reklamacji oraz 膨dania odno郾ie usuni璚ia wad i przes豉 zg這szenie poczt lub drog elektroniczn (e-mail) do Sprzedawcy. Adres do korespondencji: Katarzyna Meresi雟ka Euro豉zienki, 43-220 安ierczyniec, Spo貫czna 15a,NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056,e-mail: sklep@eurolazienki.pl
 5. W porozumieniu ze SPRZEDAWC - je瞠li jest to mo磧iwe i niezb璠ne dla oceny niezgodno軼i reklamowanego PRODUKTU z umow nale篡 go dostarczy na adres SPRZEDAWCY. Do przesy趾i prosz do陰czy wype軟iony i podpisany protokó reklamacyjny (dost瘼ny jako za陰cznik DrukReklamacyjny.doc ).
 6. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamacj bez zb璠nej zw這ki. Nie pó幡iej ni w ci庵u 14 dni kalendarzowych od daty zg這szenia reklamacji poinformuje drog pisemn lub elektroniczn kupuj帷ego o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 7. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umow, Konsument mo瞠 膨da doprowadzenia go do stanu zgodnego z umow przez nieodp豉tn napraw albo wymian na nowy, chyba 瞠 naprawa albo wymiana s niemo磧iwe lub wymagaj nadmiernych kosztów
 8. Je瞠li Konsument, z przyczyn okre郵onych powy瞠j w ust. 7, nie mo瞠 膨da naprawy ani wymiany albo je瞠li Sprzedaj帷y nie zdo豉 uczyni zado嗆 takiemu 膨daniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana nara瘸豉by Konsumenta na znaczne niedogodno軼i, ma on prawo domaga si stosownego obni瞠nia ceny albo odst徙i od umowy; od umowy nie mo瞠 odst徙i, gdy niezgodno嗆 towaru z umow jest nieistotna.
 9. KUPUJ。Y odsy豉 przesy趾 na swój koszt. SPRZEDAWCA nie odbiera przesy貫k nades豉nych „za pobraniem”.
 10. Po uwzgl璠nieniu reklamacji Sprzedaj帷y zwróci Kupuj帷emu koszty przesy趾i zwi您ane z reklamacj a poniesione przez Kupuj帷ego. Sprzedaj帷y przeka瞠 nale積 kwot Kupuj帷emu na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 11. Je瞠li uznanie reklamacji jest zwi您ane z napraw lub wymian towaru - Sprzedaj帷y ode郵e produkt Kupuj帷emu na w豉sny koszt.
 12. Reklamacja mo瞠 by nieuwzgl璠niona je瞠li wady s nast瘼stwem zu篡cia wynikaj帷ego z normalnego u篡tkowania lub uszkodzenia w wyniku nieprawid這wych zabiegów konserwacyjnych lub nieprawid這wego u篡tkowania.
 13. W razie w徠pliwo軼i prosz skontaktowa si z naszym Konsultantem.

J. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania s逝膨 wy陰cznie do realizacji zamówienia i nie s udost瘼niane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyj徠kiem opisanym w pkt.2 i 3. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa si zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pó幡iejszymi zmianami.
 2. W przypadku sprzeda篡 produktów poprzez Sklep Internetowy w celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesy趾i s przekazywane firmom zawodowo trudni帷ym si dostarczaniem przesy貫k - w szczególno軼i Poczcie Polskiej, firmie InPost oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesy趾i do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu p豉tno軼i bezpo鈔ednich on-line - administratorowi systemu p豉tno軼i.
 3. Dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej s przekazywane - za uprzedni jawn zgod Klienta firmie Ceneo.pl - celem uzyskania opinii o jako軼i dokonanej transakcji i ew. produktu. Administratorem serwisu Ceneo.pl jest Grupa Allegro Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Pozna, NIP: 527-25-25-995.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za po鈔ednictwem Sklepu internetowego www.klinkier24.pl jest firma:Katarzyna Meresi雟ka Euro豉zienki, 43-220 安ierczyniec, Spo貫czna 15a,NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056,e-mail: sklep@eurolazienki.pl
 5. Administrator zarejestrowa w rejestrze Gównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie "Rejestr klientów sklepu Eurolazienki.pl"
 6. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za po鈔ednictwem Sklepu internetowego zbierane s w celu nawi您ania, ukszta速owania, zawarcia, zmiany lub rozwi您ania Umowy pomi璠zy Us逝godawc i Klientem i zrealizowania Umowy sprzeda篡 lub umowy o 鈍iadczenie Us逝gi elektronicznej.
 7. Je瞠li klient wyrazi zgod poprzez wpisanie si na list subskrybentów otrzymuj帷ych newslettery ze sklepu internetowego eurolazienki.pl b璠zie na bie膨co otrzymywa informacje o okazjach i naj鈍ie窺zych akcjach promocyjnych. W ka盥ej chwili jest mo磧iwa rezygnacja z us逝gi newslettera,
 8. Klient ma prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych, ich poprawiania oraz 膨dania ich usuni璚ia w dowolnym czasie.
 9. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak瞠 niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb璠nych do zawarcia Umowy sprzeda篡 lub umowy o 鈍iadczenie Us逝gi elektronicznej skutkuje niemo磧iwo軼i zawarcia i realizacji tej瞠 umowy.
 10. Dla zrealizowania obs逝gi umowy konieczne jest podanie nast瘼uj帷ych danych Klienta:
  • nazwisko i imi lub nazwa firmy Klienta;
  • w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;
  • adres do wysy趾i produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu));
  • adres e-mail U篡tkownika;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapami皻uje te IP, z którego by豉 przeprowadzona transmisja danych.

K. Postanowienia ko鎍owe

 1. Umowa zawierana jest w j瞛yku polskim i pod jurysdykcj prawa polskiego
 2. Tre嗆 Regulaminu jest dost瘼na ca造 czas w zak豉dce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i mo瞠 by kopiowana i drukowana w ka盥ej chwili przez Kupuj帷ego. Tre嗆 REGULAMINU mo瞠 by te przes豉na poczt elektroniczn lub poczt na 篡czenie Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie b璠 mia造 w豉軼iwe przepisy prawa, w szczególno軼i:
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
 6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w豉sno軼i przemys這wej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 9. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda篡 konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 10. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialno軼i za szkod wyrz康zon przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).
 11. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zosta造 zawarte postanowienia sprzeczne z wy瞠j wymienionymi lub innymi obowi您uj帷ymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te maj pierwsze雟two nad sformu這waniami REGULAMINU.
 12. Je郵i którekolwiek z postanowie niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, niewa積e lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wy陰czone . W pozosta造m zakresie Regulamin pozostaje obowi您uj帷y.
 13. W przypadku sporów s康em w豉軼iwym do rozstrzygni璚ia sporu b璠zie S康 Powszechny.
 14. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzeda篡 przez SKLEP INTERNETOWY s u篡wane w celach identyfikacji i mog by chronione i zastrze穎ne na podstawie przepisów ustawy prawo w豉sno軼i przemys這wej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 15. Wszystkie zdj璚ia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione s na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadaj twórczy i indywidualny charakter. Nie mo積a ich kopiowa bez zgody Administratora Strony Internetowej: Katarzyna Meresi雟ka Euro豉zienki, 43-220 安ierczyniec, Spo貫czna 15a,NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056,e-mail: sklep@eurolazienki.pl.

 

Wzory dokumentów do pobrania:

- druk reklamacyjny,
- o鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy zawartej na odleg這嗆,KLINKIER - PΧTKI PODΜGOWE I NA SCHODY


W ofercie sklepu klinkier24.pl znale潭 mo積a wysokiej jako軼i p造tki, klinkier, mozaiki oraz chemi budowlan. Znaczn cz窷 naszej oferty stanowi p造tki na schody. Klinkier, jaki oferujemy to produkty najwy窺zej jako軼i od w這skich, hiszpa雟kich oraz polskich producent闚. P造tki na schody z naszego sklepu charakteryzuj si wysok wytrzyma這軼i oraz du膨 r騜norodno軼i, dzi瘯i czemu ka盥y mo瞠 znale潭 odpowiednie produkty.

W ofercie posiadamy p造tki pod這gowe takich producent闚 jak mi璠zy innymi FAP Ceramiche, Panaria, Halcon, Emil, Versace oraz Peronda. P造tki pod這gowe odgrywaj bardzo du膨 rol w ka盥ym wn皻rzu, dlatego nale篡 starannie przemy郵e ich zakup.

Kupujesz klinkier, p造tki na schody albo p造tki pod這gowe? Zapraszamy do zapoznania si z aktualn ofert naszego sklepu internetowego. W razie pyta nasi pracownicy z ch璚i pomog.
Sklep internetowy klinkier24.pl nale篡 do grupy sklep闚 TanioBuduj.pl. Copyright 2011 klinkier24.pl. Wszelkie prawa zastrzezone.